Raizo as Kyoshiro


NEMURAI KOSHIRO FILMOGRAPHY
with directors & alternative titles
Kyoshiro

Koji Tsuruta
as Kyoshiro Nemuri the scoundrel

1. NEMURI KYOSHIRO BURAI-HIKAE. 1956
KYOSHIRO NEMURI
Director: Shegeaki Hidaka

2. NEMURI KYOSHIRO BURAI-HIKAE DAINIBU. 1957
KYOSHIRO NEMURI: DIARY OF A RUFFIAN
Director: Shegeaki Hidaka

3. NEMURI KYOSHIRO BURAI-HIKAE: MAKEN JIGOKU. 1958
THE SPELL OF THE HIDDEN GOLD
KYOSHIRO NEMURI: EVIL SWORD OF HELL
Director: Masayuki Kawanishi

Raizo Ichikawa
as Kyoshiro Nemuri,
the Full Moon Swordsman
or Sleepy Eyes of Death:

1. NEMURI KYOSHIRO: SAPPOCHO. 1963
 • SLEEPY EYES OF DEATH: THE CHINESE JADE
 • ENTER KYOSHIRO NEMURI, THE SWORDSMAN
 • KYOSHIRO NEMURI: THE BOOK OF KILLING-RULES
 • KYOSHIRO NEMURI: BOOK OF KILLING
 • NEMURI KYOSHIRO: THE SCROLL OF SWORDSMANSHIP
  Director: Tokuzo Tanaka

  2. NEMURI KYOSHIRO: SHOBU. 1964
 • SLEEPY EYES OF DEATH 2: SWORD OF ADVENTURE
 • THE ADVENTURES OF KYOSHIRO NEMURI, SWORDSMAN
 • KYOSHIRO NEMURI: THE DUEL
 • KYOSHIRO NEMURI: FIGHT
 • KYOSHIRO NEMURI: SHOWDOWN
 • KYOSHIRO NEMURI: VICTORY
  Director: Kenji Misumi

  Kyoshiro 3. NEMURI KYOSHIRO: ENGETSUGIRI. 1964
 • SLEEPY EYES OF DEATH 3: FULL CIRCLE KILLING
 • EXPLOITS OF KYOSHIRO NEMURI, THE SWORDSMAN
 • KYOSHIRO NEMURI: THE FULL MOON CUT
  Director: Kimiyoshi Yasuda

  4. NEMURI KYOSHIRO: JOYOKEN. 1964
 • SLEEPY EYES OF DEATH 4: SWORD OF SEDUCTION
 • FULL MOON SWORDSMAN: KYOSHIRO NEMURI AT BAY
 • KYOSHIRO NEMURI: THE PASSIONATE SWORD
 • KYOSHIRO NEMURI: SEDUCTIVE SWORD
 • NEMURI KYOSHIRO: SHE-DEVIL SLAYING SWORD
  Director: Kazuo Ikehiro

  5. NEMURI KYOSHIRO: ENJO-KEN. 1965
 • SLEEPY EYES OF DEATH 5: SWORD OF FIRE
 • FULL MOON SWORDSMAN & THE PIRATES
 • KYOSHIRO NEMURI: FIERY SWORD
 • KYOSHIRO NEMURI: FLAMING SWORD
 • NEMURI KYOSHIRO: FIRE-PASSION SWORD
  Director: Kenji Misumi

  6. NEMURI KYOSHIRO: MASHO-KEN. 1965
 • SLEEPY EYES OF DEATH 6: SWORD OF SATAN
 • THE MYSTERIOUS SWORD OF KYOSHIRO NEMURI
 • KYOSHIRO NEMURI: DEVILISH SWORD
  Director: Kimiyoshi Yasuda

  7. NEMURI KYOSHIRO: TAJO-KEN. 1966
 • SLEEPY EYES OF DEATH 7: THE MASK OF THE PRINCESS
 • FULL MOON SWORDSMAN: THE PRINCESS MASK
 • KYOSHIRO NEMURI: THE SENTIMENTAL SWORD
  Director: Akira Inoue

  8. NEMURI KYOSHIRO: BURAI-KEN. 1966
 • SLEEPY EYES OF DEATH 8: SWORD OF VILLAINY
 • FULL MOON SWORDSMAN: THE SWORD THAT SAVED EDO
 • KYOSHIRO NEMURI: VILLAINOUS SWORD
 • NEMURI KYOSHIRO: THE VILLAIN'S SWORD
  Director: Kenji Misumi

  9. NEMURI KYOSHIRO: BURAI-HIKAE MASHO NO HADA. 1967
 • SLEEPY EYES OF DEATH 9: A TRAIL OF TRAPS
 • THE FULL MOON SWORDSMAN: THE TRAIL OF TRAPS
 • KYOSHIRO NEMURI REFRAINING FROM VILLAINY
 • DIARY OF A RUFFIAN: TEMPTING FLESH
  Director: Kazuo Ikehiro

  10. NEMURI KYOSHIRO: ONNA JIGOKU. 1968
 • SLEEPY EYES OF DEATH 10: HELL IS A WOMAN
 • FULL MOON SWORDSMAN: A RONIN CALLED NEMURI
 • KYOSHIRO NEMURI: WOMAN HELL
  Director: Tokuzo Tanaka

  11. NEMURI KYOSHIRO: HITO HADA KUMO. 1968
 • SLEEPY EYES OF DEATH 11: IN THE SPIDER'S LAIR
 • FULL MOON SWORDSMAN: THE HUMAN TARANTULA
 • KYOSHIRO NEMURI: HUMAN SKIN SPIDER
  Director: Kimiyoshi Yasuda

  12. NEMURI KYOSHIRO: AKUJO-GARI. 1969
 • SLEEPY EYES OF DEATH 12: CASTLE MENAGERIE
 • FULL MOON SWORDSMAN: CASTLE MENAGERIE
 • KYOSHIRO NEMURI: HUNT FOR THE WICKED WOMAN
  Director: Kazuo Ikehiro

  Hiroki Matsukata
  as Kyoshiro Nemuri
  the Full Moon Swordsman:

  1. NEMURI KYOSHIRO ENGETSU SAPPO. 1969
  KYOSHIRO NEMRI: FULL CIRCLE KILLING METHOD
  THE FULL MOON SWORDSMAN
  Director: Kazuo Mori

  2. NEMURI KYOSHIRO: MANJI GIRI. 1969
  KYOSHIRO NEMURI: SPINNING WHEEL KILLING.
  Director: Kazuo Mori

  Masakazu Tamura
  as Kyoshiro Nemuri,
  the son of the Black Mass:

  Masakazu Tamura SON OF THE BLACK MASS.
  Television series, 1981-1985

  NEMURI KYOSHIRO
  NEW SON OF THE BLACK MASS. 1989
  Director: Tokuzo Tanaka

  NEMURI KYOSHIRO: EDOJO NI UZUMAKU INBO!
  KYOSHIRO NEMURI 2: CONSPIRACY IN EDO CASTLE. 1993
  Director: Akira Inoue

  NEMURI KYOSHIRO: KYOATTE, ASUNAKI INNOCHI O IKIRUMONO
  KYOSHIRO NEMURI 3. 1996
  Director: Sadao Nakajima

  NEMURI KYOSHIRO: YUKI NO YORU NI WATASHI O KOROSHITE
  KYOSHIRO NEMURI 4. 1998
  Director: Akira Inoue

  Takao Kataoka
  as Kyoshiro Nemuri:

  NEMURI KYOSHIRO ENGETSU SAPPO
  Television series, 20 episodes. 1982

  NEMURAI KYOSHIRO BURAI HIKAE
  Television second season series, 23 episodes. 1983  copyright by Paghat the Ratgirl • [ Film Home ] - [ Film Reviews Index ]
  [ Where to Send DVDs for Review ] - [ Paghat's Giftshop ]